VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lorch Schweißtechnik GmbH, Auenwald

§ 1 Všeobecná ustanovení

(1) Veškeré naše dodávky, služby a nabídky probíhají výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ty jsou součástí všech smluv, které uzavíráme s našimi smluvními partnery (dále označovanými jako „zákazníci“) o dodávkách a službách, které nabízíme.

(2) Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsme jejich platnost výslovně písemně odsouhlasili. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, například i tehdy, pokud při znalosti Všeobecných obchodních podmínek zákazníka pro něj provedeme dodávku bez výhrad.

(3) Naše Všeobecné obchodní podmínky platí jen tehdy, pokud je zákazník podnikatel (§ 14 německého občanského zákoníku), právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní investiční fond.

(4) Individuální ujednání se zákazníkem učiněná v jednotlivých případech (včetně vedlejších ujednání, doplňků a změn) mají v každém případě přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Pro obsah takových ujednání je směrodatná písemná smlouva resp. naše písemné potvrzení, není-li prokázán opak.

(5) Právně relevantní prohlášení a oznámení, které nám po uzavření smlouvy zákazník musí odevzdat (např. stanovení lhůt, oznamování závad, prohlášení o odstoupení nebo snížení), vyžadují pro svou účinnost textovou formu.

(6) Zákazník bere na vědomí, že zpracováváme údaje ze smluvního vztahu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) za účelem realizace smlouvy, a že si vyhrazujeme právo předávat tyto údaje námi pověřovaným poskytovatelům služeb, pokud je to pro plnění smlouvy nutné. Odkazujeme zde na prohlášení o ochraně osobních údajů na našich internetových stránkách.

§2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Veškeré naše nabídky jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné, nebo pokud neobsahují určitou lhůtu pro přijetí. Objednávky nebo zakázky můžeme přijmout během čtrnácti dnů od doručení zasláním potvrzení zakázky. Rovněž technické popisy a jiné údaje v nabídkách, prospektech a jiných informacích jsou nejdříve nezávazné.

(2)  Předmět smlouvy vyplývá z objednávky a našeho potvrzení zakázky. Podrobnosti vyplývají z technických specifikací, pokud s námi byly závazně a písemně sjednány.

(3) Doplnění a změny učiněných ujednání včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžadují ke své účinnosti písemnou formu. S výjimkou jednatelů nebo prokuristů nejsou naši zaměstnanci oprávněni činit odlišná ústní ujednání. Pro zachování písemné formy postačí telekomunikační doručení faxem nebo e-mailem.

(4) Ponecháváme si neomezené vlastnictví nebo autorská práva ke všem námi předloženým nabídkám a kalkulacím i k výkresům, vyobrazením, výpočtům, prospektům, katalogům, modelům, nástrojům a dalším podkladům a pomůckám, které byly zákazníkovi poskytnuty. Bez našeho výslovného souhlasu nesmí zákazník tyto předměty zpřístupňovat, oznamovat třetím osobám ani jako takové, ani jejich obsah, sám nebo prostřednictvím třetích osob je využívat nebo rozmnožovat. Na naši žádost nám musí tyto předměty kompletně vrátit zpět a případné kopie zničit, pokud je v řádné obchodní činnosti již nepotřebuje, nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy. Výjimku tvoří ukládání údajů poskytovaných elektronicky za účelem běžného zálohování dat.

(5)  Totéž platí, pokud se objednávka liší od naší předchozí nabídky. K uzavření smlouvy dojde písemným potvrzením zakázky, nejpozději však, když zahájíme dodávku resp. poskytování zboží. Doručení formou dálkového přenosu dat vyhovuje požadavku na písemnou formu podle tohoto odstavce. Údaje ve smyslu odst. 1 a naše veřejná prohlášení se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud se na to v našem potvrzení zakázky výslovně přihlíží.

(6) Máme právo upravit specifikace, druhy, množství, termíny a lhůty z našich potvrzení podle skutečných možností. Takové změny se považují za sjednané, pokud zákazník neprodleně po doručení potvrzení zakázky nevyjádří nesouhlas, změna je při zohlednění zájmů obou smluvních partnerů pro zákazníka akceptovatelná a pokud lze rozumně předpokládat souhlas s takovou změnou.

 

§3 Ceny a platby

(1) Ceny jsou platné pro rozsah dodávek a služeb uvedený v potvrzení zakázky. Víceplnění nebo zvláštní plnění se účtují zvlášť. Naše ceny se rozumí v eurech plus obal, zákonná DPH, v případě exportní dodávky clo a poplatky a další veřejné výdaje. 

(2) Fakturované částky je nutné uhradit do 30 dnů od data na faktuře, a to bez jakéhokoli odpočtu, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. Směrodatný pro včasnost platby je den bezpodmínečného připsání na náš obchodní účet. Platba šekem je vyloučena.  Pokud zákazník v okamžiku splatnosti neposkytne plnění, dostává se bez dalšího upomenutí do prodlení. Nesplacené částky musí být podle zákonných předpisů úročeny; uplatňování vyšších úroků a dalších škod způsobených prodlením zůstává tímto nedotčeno. Kromě toho jsme oprávněni zadržet až do kompletního uhrazení veškeré dodávky nebo plnění.

(3) Pokud se po uzavření smlouvy změní materiály, provozní látky, mzdové náklady, které jsou základem naší kalkulace, zůstává nám vyhrazena příslušná úprava ceny.

(4) Započtení s protinároky zákazníka nebo zadržení plateb kvůli takovým nárokům je s výjimkou zadržovacích práv zákazníka podle § 6 d) přípustné pouze tehdy, pokud jsou tyto protinároky stanoveny nesporně nebo právoplatně.

(5) Pokud bude po uzavření smlouvy zjevné, že je náš platební nárok ohrožen platební neschopností zákazníka, nebo pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou kupní ceny z předchozích objednávek, jsme oprávněni mu plnění odepřít, dokud zákazník neprovede platbu, nebo pro ni neposkytne jistinu. Z oprávněného odmítnutí plnění nemůže zákazník odvozovat žádná práva. Pokud platba nebo peněžitá záruka neproběhne po příslušné výzvě do 12 pracovních dnů, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat místo plnění náhradu škody.

§4 Dodávka a dodací lhůta

(1) Dodávky probíhají ze závodu Auenwald. Pro obsah a rozsah naší povinnosti poskytovat dodávky a služby je směrodatné naše písemné potvrzení zakázky příp. ve spojení s technickými specifikacemi, pokud jsme je písemně akceptovali.

(2) Pokud ze smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nevyplývá jinak, platí pojmy a definice normy INCOTERMS 2010.

(3) Zákazník je oprávněn požadovat změny předmětu smlouvy, pokud bude akceptovat s tím spojené překročení nákladů a termínů. V každém případě se změna záměru považuje za sjednanou teprve v okamžiku, kdy o ní byla uzavřena písemná dohoda o změně.

(4) Jsme oprávněni poskytnout pouze částečné dodávky a dílčí služby, pokud je to pro zákazníka únosné a pokud jsou brány ohledy na jeho oprávněné zájmy, dodávka zbývajícího objednaného zboží je zajištěna a zákazníkovi kvůli tomu nevzniknou žádné zásadní vícenáklady nebo dodatečné náklady (ledaže bychom prohlásili, že jsme připraveni tyto náklady převzít).

(5) Dohoda o lhůtách a termínech plnění probíhá vždy za předpokladu součinnosti zákazníka v souladu se smlouvou. Dodržování našeho závazku k plnění předpokládá, že byla splněna příslušná předběžná plnění zákazníka. Pokud tomu tak není, můžeme své plnění zadržet. Z oprávněného zadržení nemůže zákazník odvozovat žádná práva. Ustanovení tohoto odstavce se aplikují zejména také tehdy, pokud je zákazník v prodlení s platbou některého dřívějšího plnění.

(6) Neručíme za nemožnost dodávky nebo za zpoždění dodávek, pokud budou způsobeny vyšší mocí nebo jinou událostí, kterou nešlo v okamžiku uzavření smlouvy předpovídat (např. provozní porucha jakéhokoli druhu, potíže s nákupem materiálu a energií, zpoždění transportů, stávky, legitimní výluky, nedostatek pracovních sil, energií nebo surovin, potíže s pořizováním potřebných úředních povolení, opatření přijatá orgány veřejné správy nebo chybějící, nesprávné nebo opožděné zásobování ze strany), a za kterou neneseme odpovědnost. Pokud nám takové události zásadně ztíží nebo znemožní dodávku a plnění, a pokud toto omezení nemá pouze přechodný charakter, jsme oprávněni k odstoupení od smlouvy. Již poskytnutí protiplnění zákazníka neprodleně vrátíme. V případě překážek přechodného charakteru se lhůty pro dodávku a plnění prodlužují nebo se lhůty pro dodávku a plnění posunují o období omezení plus o přiměřenou dobu pro naběhnutí. O problémech s dodávkami budeme zákazníky neprodleně informovat. Pokud po zákazníkovi v důsledku zpoždění nelze převzetí dodávky nebo plnění požadovat, může formou neprodleného písemného prohlášení vůči nám od smlouvy odstoupit.

(7) Okamžik, kdy nastane zpoždění dodávky, se určuje na základě zákonných předpisů. V každém případě je však nutná upomínka ze strany zákazníka. V případě prodlení je odškodnění zákazníka – pokud hodnověrně prokáže, že mu z něj vznikla škoda – za každý celý týden prodlení omezeno na 0,5 %, celkově však maximálně na 5 % ceny za konkrétní část dodávky. § 8 odst. 2 tímto zůstává nedotčen. Zákazník nám dále může stanovit písemnou formou přiměřenou dodatečnou lhůtu, která musí činit minimálně 15 pracovních dnů. Po jejím neúspěšném uplynutí je oprávněn písemně od smlouvy odstoupit. Náhrada škody místo plnění je omezena na předvídatelnou škodu charakteristickou pro příslušnou smlouvu. Výše uvedená ustanovení platí odpovídajícím způsobem pro částečné dodávky a dílčí plnění.

(8) Nároky zákazníka kvůli vyloučení povinnosti poskytovat plnění a kvůli překážce v plnění při uzavření smlouvy jsou s výjimkou případů § 8 odst. 2 omezeny na předvídatelnou škodu charakteristickou pro příslušnou smlouvu. Totéž platí, pokud plnění provedeme pouze částečně.

§5 Místo plnění, expedice, balení, přechod rizik a přejímka

(1)  Místem plnění pro všechny závazky ze smluvního vztahu je sídlo společnosti v Auenwaldu, pokud není stanoveno jinak. Pokud jsme zavázáni rovněž k uvedení do provozu, je místem plnění místo, na kterém má uvedení do provozu proběhnout. Pokud má proběhnout přejímka, je tato přejímka směrodatná pro přechod rizik. Přejímka musí být provedena ve sjednaném termínu,podpůrně poté, co jsme ohlásili připravenost k přejímce. Zákazník smí přejímku odmítnout pouze v případě existence nějaké zásadní závady.

(2) Druh expedice a balení závisí na našem úsudku. Náklady na expedici a balení hradí zákazník.

(3) Při hodnotě zboží netto méně než 50 eur účtujeme poplatek za zpracování ve výši 15 eur plus poštovné a náklady na přepravu.

(4) Riziko přechází na zákazníka nejpozději předáním předmětu dodávky (přičemž je směrodatný začátek nakládky) speditérovi, přepravci nebo jiné třetí osobě pověřené provedením přepravy. Platí to i tehdy, pokud se provádí dílčí dodávky nebo pokud jsme převzali ještě další plnění (přeprava nebo uvedení do provozu).

(5) Pokud se přeprava resp. přejímka zpozdí kvůli okolnostem, za které neneseme odpovědnost, přechází riziko na zákazníka dnem nahlášení připravenosti k přepravě resp. přejímce. Totéž platí, pokud se zákazník dostane do zpoždění s přijetím.

(6) Pokud se zákazník dostane do prodlení s odvoláním, přejímkou nebo vyzvednutím zboží, nebo pokud ručí či požaduje zpoždění zaslání nebo doručení, jsme oprávněni požadovat náhradu takto vzniklé škody včetně vícenákladů (např. nákladů na skladování), počínaje uplynutím dodací lhůty, resp. pokud dodací lhůta nebyla stanovena, sdělením připravenost k zaslání zboží. Náklady nabíhají bez ohledu na to, zda zboží skladujeme u nás nebo u třetí strany. Prokázání vyšší škody a uplatnění rozsáhlejších nebo jiných nároků nám zůstává vyhrazeno; náklady však musí být započítány k dalším finančním nárokům. Zákazníkovi zůstává vyhrazeno prokázání toho, že nám nevznikla žádná nebo jen malá škoda.

(7) Případná pojistná plnění dosažená v rámci naší stávající pojistné ochrany předáme zákazníkovi, pokud nám pojišťovatel předtím poskytl náhradu. Nejsme však povinni uzavřít nebo udržovat pojištění. Pokud si to zákazník písemně přeje, prověříme, zda a do jaké míry jsou věci, které nám poskytl, a/nebo naše zboží zahrnuty do stávajícího pojištění zákonné odpovědnosti, resp. je pojistit na jeho náklady proti rizikům, která písemně uvedl.

(8) Zásilku pojistíme proti poškození během přepravy.

(9) Přepravní a jednorázové obaly nepřijímáme zpět.

 

§6 Věcné vady

Za věcné vady ručíme takto:

a) Veškeré díly či plnění vykazující věcné vady je nutné bezplatně opravit, nově dodat nebo nově poskytnout (podle naší volby), pokud jejich příčina vznikla již v období převodu rizik.

b) Nároky na dodatečná plnění jsou promlčeny do 12 měsíců od počátku zákonné promlčecí lhůty; totéž platí pro odstoupení nebo snížení. Tato lhůta neplatí:

 • pokud zákon podle § 438 I č. 2 (stavby a potřeby pro stavby) a § 634a odst. 1 č. 2 (stavební závady) německého občanského zákoníku nepředepisuje delší lhůty,
 • v případě úmyslu,
 • v případě podvodného zamlčení závady, a dále
 • v případě nedodržení záruky týkající se charakteru dodávané věci.

Nároky na náhradu nákladů zákazníka podle § 445a německého občanského zákoníku (postih prodávajícího) jsou rovněž promlčeny do 12 měsíců od počátku zákonné promlčecí lhůty, za předpokladu, že poslední smlouva v dodavatelském řetězci není nákup spotřebního zboží. Zákonná ustanovení o odložení konce běhu promlčecí lhůty, bránění promlčení a novém začátku lhůt zůstávají nedotčena.

c) Dodávané předměty musí být neprodleně po dodání zákazníkovi nebo třetí straně, kterou zákazník určí, pečlivě zkontrolovány. Pokud jde o zjevné vady a jiné vady, které by byly při neprodlené pečlivé prohlídce rozpoznatelné, považují se za schválené zákazníkem, pokud nám do sedmi pracovních dnů od dodávky nebude doručena reklamace v textové formě. Pokud jde o další závady, považují se předměty dodávky za schválené zákazníkem, pokud nám není do sedmi pracovních dnů od okamžiku, vekterém se závada projevila, doručena reklamace; pokud byla závada pro zákazníka při běžném používání rozpoznatelná již v dřívějším okamžiku, je však pro počátek reklamační lhůty směrodatný tento dřívější okamžik. Na naši žádost je třeba zaslat reklamovaný předmět dodávky vyplaceně zpět k nám. 

d) V případě nároků z vad smí zákazník své platby pozastavit v objemu, který je v přiměřeném poměru k věcným vadám, které se projevily. Právo zákazníka na zadržení neexistuje, pokud jsou jeho nároky z vad promlčeny. Pokud byla reklamace vad neoprávněná, jsme oprávněni požadovat od zákazníka náhradu nákladů, ledaže by byla chybějící závadnost pro zákazníka nerozpoznatelná.

e) V případě věcných vad u dodávaných předmětů jsme povinni a oprávněni provést během přiměřené lhůty podle vlastního uvážení buď opravu nebo náhradní dodávku. Sami neseme náklady potřebné pro dodatečné plnění, zejména přepravní, cestovní, pracovní a materiálové náklady, pokud se tyto náklady nezvýší tím, že bylo zboží po dodávce převezeno na jiné místo, než je místo podnikání zákazníka, nebo pokud bychom měli naše plnění vykonávat na tomto jiném místě. Nároky na náhradu nákladů zákazníka podle § 445a německého občanského zákoníku (postih prodávajícího) jsou vyloučeny, pokud poslední smlouva v dodavatelském řetězci není nákup spotřebního zboží. Vyměněné díly se stávají naším vlastnictvím. V případě opravy můžeme zvážit, zda ji provedeme přímo u zákazníka, nebo tuto opravu provedeme v jednom z našich závodů. Pokud se bude oprava provádět v jednom z našich závodů, musí zákazník dopravit vadné zboží do závodu, který určíme. Náklady potřebné pro provedení kontroly a dodatečného plnění poneseme resp. uhradíme na základě zákonných ustanovení my, pokud se skutečně jedná o vadu.

f) Pokud není dodatečné plnění možné, může zákazník – nehledě na případné nároky na náhradu škod podle § 9 – od smlouvy odstoupit nebo zmenšit úhradu. Stanovení lhůt a výkon práva na odstoupení resp. snížení vyžadují vždy prohlášení v textové formě vydané předem.

g) Nároky z vad nevznikají v případě pouze nevýznamných odchylek od sjednané charakteristiky, v případě nevýznamného ovlivnění použitelnosti, v případě přirozeného opotřebení nebo u škod, které vzniknou po přechodu rizik v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, nevhodných provozních prostředků, nekvalitních stavebních prací, nevhodného stavebního místa nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které se podle smlouvy nepředpokládají, a dále v případě neopakovatelných softwarových chyb. Jestliže bude zákazník nebo třetí strany neodborně provádět změny, montáž/demontáž nebo opravy, pak pro ně a následky, které z nich vzniknou, rovněž neplatí žádné nároky z vad.

(h) Běžné obchodní odchylky barevných odstínů, rozměrů, hmotnosti nebo jakosti nepředstavují závadu předmětu dodávky.

i) Nároky zákazníka na postih proti nám podle § 445a německého občanského zákoníku (postih prodávajícího) existují jen, pokud objednavatel se svým odběratelem neučinil žádná ujednání nad rámec zákonných nároků z vad.

j) Nároky zákazníka na náhradu škod kvůli věcné vadě jsou vyloučeny, pokud § 8 odst. 2 nestanovuje něco jiného. Změna důkazního břemene v neprospěch zákazníka není s výše uvedenými ustanoveními spojena. Další nároky zákazníka nebo jiné nároky kvůli věcné vadě, než stanovují tyto paragrafy, jsou vyloučeny.

§7 Průmyslová ochranná práva a autorská práva, právní vady

(1) Podle pravidel tohoto § 7 ručíme za to, že předmět dodávky nebude zatížen průmyslovými ochrannými právy ani autorskými právy třetích osob. Každý ze smluvních partnerů druhého smluvního partnera neprodleně písemně upozorní, pokud budou vůči němu uplatňovány nároky kvůli porušení takových práv.

(2) Změna našeho zboží a umisťování cizích označení je nepřípustné.

(3) Při provádění zakázky (konstrukce apod.) podle požadavků, návrhů resp. pokynů zákazníka ručí samotný zákazník za to, aby měl právo na neomezené profesní použití resp. zhodnocení ochranných práv obsažených v jeho požadavcích, návrzích nebo pokynech. Pokud budou při provádění zakázky dle požadavků atd. zákazníka porušena cizí ochranná práva, nebo dojde k porušení povinnosti označování, zavazuje se zákazník, že nás osvobodí od případných takto vzniklých nároků třetích stran na náhradu škody, náhradu nákladů a/nebo nároků na náhradu výdajů.

§ 8 Ručení na náhradu škod kvůli zavinění

(1) Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, jsou vyloučeny nároky zákazníka na náhradu škod, jedno z jakého právního důvodu, především kvůli porušení povinností ze závazkového vztahu a z protiprávního jednání.

(2) Toto neplatí, pokud se jedná o následující ručení:

 • podle zákona o ručení za výrobek,
 • v případě úmyslu,
 • v případě hrubé nedbalosti majitelů, zákonných zástupců nebo pomocných sil,
 • v případě lsti,
 • při nedodržení převzaté záruky,
 • kvůli zaviněné škodě na životě a zdraví, nebo
 • kvůli zaviněnému porušení zásadních smluvních povinností.

Nárok na náhradu škod za porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na typické smluvní, předvídatelné škody, pokud nedošlo k jinému výše uvedenému případu. 

(3) Změna důkazního břemene v neprospěch zákazníka není s výše uvedenými ustanoveními spojena. 

§ 9 Výhrada vlastnictví

(1) Vlastnictví k námi dodávanému zboží zůstává vyhrazeno tak dlouho, dokud nebudou vyrovnány veškeré naše pohledávky z obchodního vztahu vůči zákazníkovi, včetně pohledávek ze současných nebo později uzavřených smluv, které vzniknou v budoucnosti. Platí to i tehdy, když jsou pohledávky přijaty do běžných faktur a saldo je vypočteno a uznáno. Zákazník je povinen zacházet s dodaným zbožím pečlivě a pojistit je v náš prospěch proti obvyklým rizikům (oheň, voda, bouře, krádež). Pokud jsou nutné práce na údržbě a inspekci, musí je kupující provádět včas a na vlastní náklady.

(2) Až do úplného zaplacení je zákazník stále povinen sdělit nám na vyžádání rozsáhlé informace o zboží. Pokud existuje výhrada vlastnictví, nesmí zákazník dodané zboží bez našeho písemného souhlasu použít ani jako zajištění, ani je zastavit. Uzavírání smluv o financování (jako například leasing), které zahrnuje převedení naší výhrady vlastnictví, vyžaduje náš předchozí písemný souhlas, pokud smlouva finanční instituci nezaváže, aby podíl na kupní ceně, který nám přísluší, uhradila bezprostředně nám.

(3) Zákazník je povinen nám neprodleně písemně sdělit, pokud má být zboží třetími stranami obstaveno nebo jinou formou zhodnoceno, pokud je zboží poškozeno či zničeno, pokud se zboží ztratí nebo změní svého vlastníka, nebo pokud se změní tuzemská obchodní adresa zákazníka nebo místo pobytu zboží.

(4) V případě chování zákazníka v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou, jsme – pokud to zákon vyžaduje, případně po stanovení přiměřené dodatečné lhůty – oprávněni k odstoupení od smlouvy a/nebo ke zpětnému odběru či zpeněžení zboží a zákazník je zavázán k jeho vydání na vlastní náklady.

(5) Při zabavení a jiných zásazích třetích osob nás musí zákazník neprodleně a na vlastní náklady písemně informovat, a spolupracovat při naší intervenci na ochranu našich práv. Totéž platí, pokud zákazníkovi propadne majetek, především tehdy, pokud je na jeho majetek vydán návrh na konkurzní řízení. Zákazník nese vůči třetím osobám odpovědnost za soudní a mimosoudní náklady žaloby třetí osoby na vyloučení věci z exekuce podle § 771 německého občanského soudního řádu (ZPO).

(6) Žádost o zahájení konkurzního řízení na majetek zákazníka nás opravňuje k odstoupení od smlouvy a k požadavku na okamžité navrácení zboží.

(7) Zákazník je oprávněn zboží prodávat nebo zpracovávat v rámci řádné obchodní činnosti. Případné zpracování provádí pro nás, aniž by to pro nás představovalo nějaký závazek. Při zpracování, spojování nebo smíchávání zboží s výhradou vlastnictví s jiným zbožím pro nás vzniká spoluvlastnický podíl k nové věci, a sice při zpracování v poměru hodnoty (= brutto hodnota faktury včetně vedlejších výloh a daní) zboží s výhradou vlastnictví k hodnotě nové věci, při spojení či smíchávání v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k hodnotě ostatního zboží. Jakmile naše vlastnictví smícháním či spojením zanikne, přenáší na nás zákazník poměrným způsobem spoluvlastnictví.

(8)  Zákazník nám tímto postupuje veškeré pohledávky vznikající dalším prodejem vůči odběrateli nebo třetím osobám včetně všech vedlejších práv a včetně případných zůstatků přijatých na běžném účtu k zajištění také pro všechny ostatní pohledávky z obchodního vztahu. Po postoupení je zákazník zmocněn k inkasu pohledávek, které nám byly postoupeny. Vyhrazujeme si možnost zmocnění k dalšímu prodeji a k inkasu odvolat a postoupené pohledávky stáhnout sami, pokud zákazník vůči nám řádně neplní své smluvní povinnosti.

§ 10 Informace podle německého zákona o ochraně spotřebitele (VSBG)

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporů před orgánem pro smírčí řízení stížností spotřebitelů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelů.

§ 11 Závěrečná ustanovení

(1) Práva zákazníka nejsou přenositelná.

(2) Vztahy mezi námi a zákazníkem podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (CISG) neplatí.

(3) Výhradním sídlem soudu, a to i na mezinárodní úrovni, pro veškeré spory je sídlo naší firmy Auenwald-Mittelbrüden; jsme však oprávněni zažalovat zákazníka také u soudu jeho obecné příslušnosti. Závazná právní ustanovení, zejména výhradní kompetence, zůstávají nedotčena.

(4) Pokud by byla jednotlivá ustanovení neúčinná, nebo pokud by dodací podmínky obsahovaly mezery, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného ustanovení platí za sjednané takové účinné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení. V případě mezer se považuje za sjednané takové ustanovení, které bude odpovídat tomu, co by bylo podle smyslu a účelu dodacích podmínek rozumně ujednáno, kdyby strany tuto záležitost předem promyslely.

 

Stav:  Prosinec 2018