WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI MICORMIG

Warunki udziału

Udział w akcji organizowanej przez firmę Lorch Schweißtechnik GmbH, zwaną w dalszej części Lorch, jest bezpłatny i podlega wyłącznie niniejszym warunkom udziału.

Przebieg akcji

Akcja rozpoczyna się 01.05.2022 i jest ograniczona czasowo do dnia 30.06.2023 oraz przez zdefiniowaną maksymalną liczbę stanowisk testowych. Jeżeli maksymalna liczba stanowisk testowych zostanie osiągnięta przed 30.06.2023, później możliwe będzie jeszcze przeprowadzanie testów bez otrzymania w zamian przyłbicy spawalniczej APR 900. W tym okresie Uczestnicy, zwani w dalszej części również Użytkownikami, otrzymają na stronie internetowej www.micormig.com możliwość wzięcia udziału w akcji i po pomyślnym przeprowadzeniu testu oraz odesłaniu wypełnionego internetowego formularza informacji zwrotnej otrzymania w zamian przyłbicy spawalniczej Lorch APR 900, zwanej w dalszej części APR 900. Uczestnicy otrzymają APR 900 tylko w zamian za całkowicie wypełnioną i sprawdzoną przez firmę Lorch ankietę zwrotną. Bez tej ankiety zwrotnej test kończy się z chwilą przejęcia przez firmę Lorch bądź sprzedawcę Lorch, zwanego w dalszej części również Partnerem, spawarki udostępnionej do testu.

Stanowiska testowe i przyłbice

Liczba stanowisk testowych z APR 900 ograniczona jest do 1000 sztuk we wszystkich krajach biorących udział w akcji. Na każde stanowisko testowe firma Lorch lub Partner Lorch udostępni jedno urządzenie spawalnicze MicorMIG. Dla każdego zrealizowanego stanowiska testowego przeznaczona na wymianę jest dokładnie jedna przyłbica spawalnicza. Jedna firma może skorzystać z maksymalnie jednego stanowiska testowego, nie kilku.

1.

Dla każdej firmy:

1 stanowisko testowe = 1 urządzenie MicorMIG

 

2.

Przeprowadzenie testu

Po zakończeniu: wypełnienie i przekazanie interneto-wego formularza informacji zwrotnej

3.

Przekazanie przyłbicy spawalniczej:

Na każde stanowisko testowe 1 przyłbica spawalnicza APR 900

Udostępnienie urządzenia MicorMIG do testu nie jest zdefiniowane w czasie i Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania określonego terminu. Termin zostanie ustalony wspólnie z Uczestnikiem i uzgodniony po uwzględnieniu terminów dostępnych dla obu stron.

Kraje biorące udział w akcji

Akcja ograniczona jest regionalnie do następujących krajów, które biorą w niej udział:

Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Pozostałe kraje nie biorą udziału w akcji. Z tego względu są one wykluczone z udziału.

Udział

Akcja realizowana jest z chwilą doręczenia zapytania za pośrednictwem formularza internetowego udostępnionego na stronie internetowej www.micormig.com. Udział w akcji możliwy jest tylko we wskazanym okresie udziału. Zapytania doręczone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w akcji.

Udział w akcji bierze tylko jedno przekazane zgłoszenie na każdego Uczestnika. Zgłoszenie kilku adresów e‑mail lub kilku osób jednej firmy jest niedozwolone.

Stanowisko testowe i przeprowadzenie testu oraz przyłbica spawalnicza APR 900 są bezpłatne.

Uprawnieni do udziału

Uprawnione do udziału w akcji są osoby prowadzące działalność gospodarczą, które ukończyły co najmniej 18 lat.

Nieuprawnione do udziału w akcji są osoby prowadzące działalność handlową, jak również znani handlowcy, z którymi istnieje już relacja biznesowa firmy Lorch oraz wszyscy pracownicy firmy Lorch i członkowie ich rodzin. Firma Lorch zastrzega sobie ponadto prawo do wyłączenia określonych osób z udziału w akcji według własnego uznania, jeżeli występują uzasadnione przyczyny, na przykład

(a) w przypadku naruszeń niniejszych warunków udziału, (b) w przypadku nieuczciwego postępowania lub (c) w przypadku podania w związku z udziałem w akcji fałszywych lub wprowadzających w błąd danych.

Przebieg akcji, powiadomienia i przekazanie przyłbicy spawalniczej

Przebieg

 • Jeżeli Użytkownik wypełnił formularz kontaktowy i zgłosił zainteresowanie testem, skontaktuje się z nim pracownik firmy Lorch lub pracownik uczestniczącego w akcji Partnera Lorch.
 • Z nim uzgadniane są warunki ramowe testu:
  • Co obejmuje test?
  • Świadczenia firmy Lorch lub Partnera
  • Świadczenia Uczestnika
  • W jakim okresie realizowany jest test?
  • Co to jest arkusz zwrotny i jakie wymagania są z nim związane?
  • Jak i pod jakimi warunkami Uczestnik otrzyma przyłbicę spawalniczą?
 • Następuje dostarczenie urządzenia spawalniczego MicorMIG i przeprowadzenie testu. W czasie testu urządzenie MicorMIG pozostaje nieprzerwanie własnością udostępniającego je Partnera Lorch lub firmy Lorch. Nie następuje przeniesienie własności.
 • Po zakończeniu testu następuje zwrot wraz z przekazaniem wypełnionego formularza informacji zwrotnej.
 • Sprawdzana jest kompletność formularza informacji zwrotnej. W przypadku pytań lub niejasności następuje kontakt ze strony pracownika firmy Lorch.
 • Po pozytywnym zakończeniu udostępniana jest przyłbica spawalnicza APR 900.

Formularz informacji zwrotnej do testu

Wraz z umową o przeprowadzenie testu Uczestnik otrzymuje od pracownika firmy Lorch lub Partnera e‑mail z numerem procedury oraz linkiem do formularza.

Tak wygląda wprowadzenie do formularza informacji zwrotnej:

Przy wypełnianiu formularza należy wprowadzić numer procedury. Gdyby Uczestnik nie znał tego numeru, musi zapytać o niego osobę, która wysłała mu ten numer przed rozpoczęciem testu.

Dopiero po wypełnieniu wszystkich pół oznaczonych jako wymagane możliwe jest wysłanie formularza. Wypełnienie ankiety trwa ogółem ok. 8 minut.

Po otrzymaniu formularza Lorch sprawdza jest kompletność. W przypadku niejasności Lorch zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Uczestnika z pytaniami.

Zakończenie akcji

Lorch wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji bez wcześniejszej zapowiedzi i bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności wszelkich przyczyn, które zakłóciłyby lub uniemożliwiły planowy przebieg akcji.

Ochrona danych

Udział w akcji wymaga podania danych osobowych. Uczestnik zapewnia, że podane przez niego dane dotyczące osoby, w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail są prawidłowe i zgodne z prawdą.

W ramach niniejszej akcji dane Użytkownika mogą być w razie potrzeby przekazywane autoryzowanym Partnerom Lorch do dalszego przetwarzania.

Dane Uczestnika gromadzone są, aby firma Lorch lub Partner biorący udział w akcji mogli skontaktować się z Użytkownikiem w celu:

 • uzgodnienia testu z Uczestnikiem
 • opracowania wiadomości przesłanych ewentualnie przez Uczestnika do firmy Lorch i udzielenia na nie odpowiedzi
 • przekazania Użytkownikowi materiałów informacyjnych dotyczących akcji, przyszłych akcji oraz ogólnych informacji dotyczących firmy Lorch bądź właściwego Partnera
 • przesłania Uczestnikowi przyłbicy spawalniczej w przypadku pomyślnego zakończenia testu z wypełnionym internetowym formularzem informacji zwrotnej.

Biorąc udział w akcji, Uczestnik oświadcza, że zgadza się na to, że jego dane będą przetwarzane przez firmę Lorch w wyżej wymienionych celach.

Uczestnik może w każdej chwili skorzystać ze swoich przysługujących mu jako osobie, której to dotyczy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO), w stosunku do firmy Lorch praw do informacji, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych, do przenoszenia danych i do sprzeciwu, wysyłając e-mail pod adres info@lorch.eu.

Stosowane prawo

Pytania lub reklamacje związane z akcją należy kierować do firmy Lorch. Dane kontaktowe podane zostały w obszarze stopki redakcyjnej strony internetowej kampanii.

Akcja firmy Lorch podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.

Klauzula salwatoriańska

Gdyby postanowienie niniejszych warunków udziału było lub stało się w całości lub częściowo nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałej części niniejszych warunków udziału. W miejsce nieskutecznego postanowienia obowiązuje ta dopuszczalna prawnie regulacja, która jest najbardziej zbliżona do zamysłu i celu wyrażonych w nieskutecznym postanowieniu. Dotyczy to odpowiednio przypadku występowania luki w regulacjach zawartych w niniejszych warunkach udziału.

Pomyślnych testów i wielu sukcesów z nową przyłbicą spawalniczą APR 900 życzy zespół firmy Lorch.