DEELNAMEVOORWAARDEN ACTIE MICORMIG

Deelnamevoorwaarden
De deelname aan de Actie door Lorch Schweißtechnik GmbH, hierna "Lorch" genoemd, is gratis en uitsluitend aan deze deelnamevoorwaarden onderworpen

Afloop van de Actie
De Actie begint op 1-5-2022 en is in tijd beperkt tot 30-06-2023, evenals door het vastgestelde maximum aantal testposities. Indien het maximum aantal testposities vóór 30-06-2023 wordt bereikt, zijn daarna alleen nog testposities zonder inruil voor een APR 900 Lashelm mogelijk. Binnen deze periode krijgen deelnemers, hierna ook gebruikers genoemd, de gelegenheid om online deel te nemen aan de actie op www.micormig.com in ruil daarvoor een Lorch APR 900 Lashelm, hierna APR 900 genoemd, te ontvangen na een met succes afgeronde testpositie en terugzending van een ingevuld online-feedbackformulier. Deelnemers ontvangen alleen een APR 900 in ruil voor een volledig ingevuld en door Lorch gecontroleerd feedbackformulier – zonder dit feedbackformulier wordt de testpositie beëindigd wanneer Lorch of een Lorch Dealer, hierna ook Partner genoemd, het voor de test ter beschikking gestelde lasapparaat terugneemt.

Testposities en helmen

Het aantal testposities met APR 900 is beperkt tot 1.000 eenheden in alle deelnemende landen. Lorch of een Lorch Partner stelt per testpositie een Lorch MicorMIG Lasapparaat ter beschikking. Er is precies één helm in ruil voor een uitgevoerde testpositie. Per bedrijf kan maximaal één testpositie worden uitgevoerd, niet meerdere.

1.

Per bedrijf:

1 Testpositie = 1 MicorMIG Apparaat

 

2.

Uitvoering van de testpositie

Na afloop: Invullen en verstrekken van het online feedbackformulier.

3.

Overhandiging van de helm:

1 APR 900 Lashelm per testpositie

De terbeschikkingstelling van het MicorMIG Apparaat voor de testpositie is niet tijdelijk bepaald en de deelnemer is niet bevoegd om een bepaalde termijn te eisen. De datum zal samen met de deelnemer worden vastgesteld en worden overeengekomen naar gelang van de wederzijdse beschikbaarheid.

Deelnemende landen

De actie is regionaal beperkt tot de volgende deelnemende landen:

Oostenrijk, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Andere landen maken geen deel uit van de promotie. Deze zijn derhalve van deelneming uitgesloten.

Deelname

De Actie vindt plaats zodra een aanvraag is ingediend via het onlineformulier op www.micormig.com. De deelname is alleen binnen de vermelde periode van deelname mogelijk. Aanvragen die na deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor de actie.

Per deelnemer kan slechts één aanmelding worden ingediend om aan de Actie deel te nemen. Het is niet toegestaan om meerdere e-mailadressen of meerdere personen van één bedrijf aan te melden.

De testpositie en de uitvoering ervan, alsmede de APR 900 Lashelm zijn gratis.

In aanmerking komende deelnemers

Voor deelname komen vakmensen in aanmerking die ten minste 18 jaar oud zijn.

Niet in aanmerking komen vakmensen alsmede bekende vakmensen/handelaars met wie reeds een zakenrelatie met Lorch bestaat, alsmede alle werknemers van Lorch en hun gezinsleden. Daarnaast behoudt Lorch zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken van deelname uit te sluiten indien er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld

(a) schending van deze deelnamevoorwaarden; (b) oneerlijk handelen of (c) valse of misleidende verklaringen in verband met deelname aan de Actie.

Procedure van Actie, kennisgevingen en overhandiging van de helm

Procedure

 • Als de gebruiker het contactformulier heeft ingevuld en belangstelling heeft getoond voor een testpositie, zal hij/zij worden benaderd door een Lorch Medewerker of een Medewerker van een gelieerde Lorch Partner.
 • De kadervoorwaarden voor een testpositie zullen met deze persoon worden besproken:
  • Wat houdt de testpositie in?
  • Diensten van Lorch of de Partner
  • Diensten van de deelnemer
  • Binnen welke periode vindt de testpositie plaats?
  • Wat is het feedbackformulier en wat zijn de vereisten?
  • Hoe en onder welke voorwaarden ontvangt de deelnemer de helm?
 • Het MicorMIG Lasapparaat wordt afgeleverd en de testpositie wordt uitgevoerd. De MicorMIG blijft tijdens de testpositie altijd eigendom van de leverende Lorch Partner of Lorch. Er is geen overdracht van eigendom.
 • Na de testpositie vindt de omgekeerde procedure plaats, inclusief de overhandiging van het ingevulde feedbackformulier.
 • Het feedbackformulier wordt op volledigheid gecontroleerd. In geval van vragen of onduidelijkheden zal een Lorch Medewerker contact met u opnemen.
 • Na positieve afronding zal de APR900 Lashelm beschikbaar worden gesteld.

Het feedbackformulier voor de testpositie

Met de overeenkomst om een testpositie uit te voeren, ontvangt de deelnemer een e-mail van een Lorch Medewerker of de Partner met een procedurenummer en een link naar het formulier.

Zo ziet de invoer van het feedbackformulier eruit:

Bij het invullen van het formulier moet het procedurenummer worden ingevuld. Indien dit niet bekend is, moet de deelnemer dit vóór de test vragen aan de persoon die hem/haar heeft gestuurd.

Het formulier kan pas worden verzonden als alle als noodzakelijk gemarkeerde velden zijn ingevuld. In totaal duurt het ongeveer 8 minuten om de enquête in te vullen.

Het formulier zal door Lorch op volledigheid worden gecontroleerd nadat het is ingezonden. In geval van onduidelijkheden behoudt Lorch zich het recht voor om de deelnemer verdere vragen te stellen.

Beëindiging van de Actie

Lorch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit geldt met name voor redenen die het geplande verloop van de Actie zouden verstoren of verhinderen.

Gegevensbescherming

Deelname aan de Actie vereist de verstrekking van persoonsgegevens. De deelnemer verzekert dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, met name zijn/haar voornaam, achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en juist zijn.

De gegevens van de gebruiker kunnen voor verdere verwerking in het kader van deze Actie aan geautoriseerde Partners van Lorch worden doorgegeven.

De gegevens van de deelnemer worden verzameld zodat Lorch of een gelieerde Partner contact kan opnemen met de gebruiker:

 • om een testpositie te regelen met de deelnemer
 • om berichten te verwerken en te beantwoorden die de deelnemer eventueel aan Lorch heeft gezonden
 • om de gebruiker informatiemateriaal toe te zenden over de Actie, toekomstige Acties en algemene informatie van Lorch of de betrokken Partner
 • om een helm naar de deelnemer te kunnen sturen in geval van een geslaagde testpositie met een ingevuld feedbackformulier.

Door deel te nemen aan de Actie stemt de deelnemer ermee in dat zijn/haar gegevens door Lorch voor de bovengenoemde doeleinden kunnen worden verwerkt.

De deelnemer kan zijn rechten als betrokkene krachtens de verordening gegevensbescherming (DSGVO) op informatie, correctie, beperking van de verwerking, schrapping, gegevensoverdracht en bezwaar te allen tijde uitoefenen via Lorch per e-mail aaninfo@lorch.eu.

Toepasselijk recht

Vragen of klachten in verband met de Actie moeten worden gericht aan Lorch. Contactgegevens zijn te vinden in het impressumgedeelte van de campagnewebsite.

De Actie van Lorch is uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling van deze Deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijk toelaatbare bepaling die in economisch opzicht het dichtst komt bij de betekenis en het doel die in de ongeldige bepaling tot uitdrukking worden gebracht. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze Deelnamevoorwaarden.

Het Lorch Team wenst u een succesvolle testpositie en veel plezier met de nieuwe APR 900.