OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCE MICORMIG

Podmínky účasti

Účast na kampani společnosti Lorch Schweißtechnik GmbH, dále jen Lorch, je bezplatná a zakládá se výhradně na těchto podmínkách účasti.

Průběh akce

Akce začíná od 01.05.2022 a je časově omezena do 30.06.2023 a také definovaným maximálním počtem testovacích předvedení. Bude-li maximální počet testovacích předvedení dosažen před 30.06.2023, jsou poté možné pouze testovací předvedení bez výměny za svářečskou kuklu APR 900. V této lhůtě budou mít účastníci, dále také uživatelé, možnost účastnit se kampaně online na adrese www.micormig.com a výměnou za úspěšné testovací předvedení a vrácení vyplněného online formuláře zpětné vazby obdrží svářečskou kuklu Lorch APR 900, dále jen APR 900. Účastníci obdrží APR 900 pouze výměnou za plně vyplněný formulář zpětné vazby, který byl zkontrolován společností Lorch – bez tohoto formuláře zpětné vazby bude testovací předvedení ukončeno vrácením svařovacího stroje poskytnutého pro test společností Lorch nebo prodejcem Lorch, a dále také partnerem.

Testovací předvedení a kukly

Počet testovacích předvedení s kuklou APR 900 je omezen na 1 000 kusů ve všech zúčastněných zemích. Pro každé testovací předvedení je svařovací systém Lorch MicorMIG dodáván společností Lorch nebo jejím partnerem. Za provedené testovací předvedení je k dispozici právě jedna kukla. V každé společnosti lze provést maximálně jedno testovací předvedení, nikoliv několik.

1.

Na společnost:

1 testing = 1 MicorMIG welding system
 

2.

Provedení testovacího předvedení

Po dokončení: Vyplnění a předání online formuláře zpětné vazby

3.

Předání kukly:

Na jedno testovací předvedení 1 svářečská kukla APR 900

Poskytnutí systému MicorMIG pro testovací předvedení není časově definováno a účastník není oprávněn požadovat konkrétní období. Termín testování bude dohodnut ve spolupráci s účastníkem a podle vzájemné dostupnosti.

Zúčastněné země

Akce je regionálně omezena na tyto zúčastněné země:

Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Česká republika, Maďarsko a Spojené království.

Ostatní země nejsou součástí akce. Ty jsou proto z účasti vyloučeny.

Účast

Akce se uskuteční po odeslání dotazu prostřednictvím online formuláře na adrese  www.micormig.com. Účast je možná pouze v uvedeném termínu účasti. Požadavky přijaté po tomto termínu nebudou v rámci akce zohledněny.

Jednotliví účastníci se mohou této akce zúčastnit pouze na základně jedné registrace. Není povoleno registrovat více e-mailových adres nebo více osob ve společnosti.

Testovací předvedení a jeho provedení, stejně jako svářečská kukla APR 900 jsou zdarma.

Osoby způsobilé k účasti

Mohou se zúčastnit provozovatelé živností starší 18 let.

K účasti nejsou způsobilí obchodníci, stejně jako známí obchodníci/prodejci, s nimiž již existuje obchodní vztah se společností Lorch, stejně jako všichni zaměstnanci společnosti Lorch a jejich rodinní příslušníci. Kromě toho si společnost Lorch vyhrazuje právo podle vlastního uvážení vyloučit z účasti určité osoby, pokud existují oprávněné důvody, například:

(a) v případě jakéhokoli porušení těchto podmínek (b), jakéhokoliv nekalého jednání nebo (c) nepravdivých nebo zavádějících informací v souvislosti s účastí na této akci.

Průběh akce, oznámení a předání kukly

Průběh

 • Pokud uživatel vyplnil kontaktní formulář a vyjádřil zájem o testovací předvedení, bude kontaktován zaměstnancem společnosti Lorch nebo zaměstnancem spolupracujícího partnera Lorch.
 • S tímto budou diskutovány rámcové podmínky pro testovací předvedení:
  • Co je součástí testovacího předvedení?
  • Služby společnosti Lorch nebo partnera
  • Služby účastníka
  • V jakém časovém období bude testovací předvedení provedeno?
  • Co je formulář zpětné vazby a jaké jsou s ním spojené požadavky?
  • Jak a za jakých podmínek obdrží účastník kuklu?
 • Svařovací systém MicorMIG je dodán a je provedeno testovací předvedení. MicorMIG zůstává během testovacího předvedení vždy majetkem poskytujícího partnera Lorch nebo společnosti Lorch. Nedochází k převodu vlastnictví.
 • Po testovací předvedení dojde k vrácení včetně předání vyplněného formuláře zpětné vazby.
 • Formulář zpětné vazby bude zkontrolován z hlediska úplnosti. V případě dotazů nebo nejasností s vámi naváže kontakt zaměstnanec společnosti Lorch.
 • V případě kladného dokončení bude k dispozici poskytnuta svařovací kukla APR900.

Formulář zpětné vazby pro testovací předvedení

Na základě souhlasu s provedením testovacího předvedení obdrží účastník e-mail od zaměstnance společnosti Lorch nebo partnera s číslem transakce a odkazem na formulář.

Formulář vyplníte takto:

Při vyplňování formuláře musí být zadáno číslo transakce. Pokud toto číslo neznáte, je účastník před testovacím provedením povinen si je vyžádat od osoby, která mu je poslala.

Formulář lze odeslat pouze vyplněním všech polí označených jako povinná. Celkově trvá dokončení formuláře asi 8 minut.

Úplnost formuláře bude po odeslání zkontrolována společností Lorch. V případě nejednoznačností si společnost Lorch vyhrazuje právo položit účastníkům otázky.

Ukončení akce

Společnost Lorch si výslovně vyhrazuje právo ukončit akci bez předchozího upozornění a bez udání důvodů. To platí zejména pro veškeré důvody, kvůli nimž by mohl být narušen nebo znemožněn plánovaný průběh akce.

Ochrana údajů

Pro účast na akci je nutné poskytnout osobní údaje. Účastník prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje, zejména jméno, příjmení a e-mailová adresa, jsou pravdivé a správné.

Údaje uživatele mohou být předány autorizovaným partnerům společnosti Lorch k dalšímu zpracování v rámci této akce.

Údaje o účastnících jsou shromažďovány tak, aby společnost Lorch nebo přidružený partner mohli uživatele kontaktovat:

 • za účelem domluvy testovacího předvedení
 • aby bylo možné zpracovávat zprávy, které účastník odeslal společnosti Lorch, a odpovídat na ně
 • aby bylo možné zasílat uživateli informační materiály o kampani, budoucích propagačních akcích a obecných informacích od společnosti Lorch nebo odpovědných partnerů
 • aby bylo možné zaslat účastníkovi kuklu v případě úspěšného testovacího předvedení s vyplněným formulářem zpětné vazby

Účastí na této akci účastník souhlasí s tím, že jeho údaje budou společností Lorch zpracovávány pro výše uvedené účely.

Účastník může uplatnit svá práva jako subjekt ochrany údajů podle směrnice GDPR, která se vztahuje na údaje, jejich opravu, omezení zpracování, odstranění, přenos a námitky, a to kdykoli prostřednictvím společnosti Lorch e-mailem na adresu info@lorch.eu.

Rozhodné právo

Dotazy nebo stížnosti v souvislosti s akcí je třeba zasílat na adresu společnosti Lorch. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách kampaně v tiráži.

Propagace společnosti Lorch podléhá výhradně zákonům Spolkové republiky Německo. Právní vymáhání je vyloučeno.

Doložka o oddělitelnosti

Pokud by některé ustanovení těchto podmínek účasti bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení těchto podmínek účasti. Místo neúčinného ustanovení se použije právně přípustné ustanovení, které se ekonomicky nejvíce blíží smyslu a účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí v případě právní mezery v těchto podmínkách účasti.

Tým společnosti Lorch vám přeje úspěšné testovací předvedení a spoustu zábavy s novou kuklou APR 900.